Refsnes Vel ledes av et styre bestående av formann og 5 medlemmer samt 2 varamedlemmer. 

Styret settes sammen (velges) i størst mulig grad slik at flest mulig av borettslagene er representert og at eneboligene har minst en representant. 

Styret velges for 2 år ad gangen, dog slik at halvparten er på valg hvert år. Dette sikrer kontinuitet i arbeidet styret til en hver tid befatter seg med. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede (innbefattet varamedlemmer). 

Styret konstituerer seg selv.